Protecția datelor cu caracter personal

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este înregistrată în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și aduce la cunoștință persoanelor fizice despre faptul că datele cu caracter personal se prelucrează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010, precum și Politicii de securitate a datelor cu caracter personal a ANOFM.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează măsuri organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepțiile stipulate expres în Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, se efectuează numai cu consimțămîntul subiectului datelor cu caracter personal.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, expediată la adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1, MD-2009.

       De asemenea, solicitantul are posibilitatea de a transmite cererea semnată cu semnătura digitală prin intermediul poștei electronice la adresa anofm@anofm.md

Adresările solicitanţilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal se examinează în modul şi termenele stabilite prin Legea Republicii Moldova nr. 982/2000 privind accesul la informaţie.


 

Vă informăm că în conformitate cu art. 19 al Legii Republicii Moldova nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal este organul de control în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

  1. Lege nr.133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
  2. Hotărîre de Guvern nr. 1123 din 14-12-2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal