Programe și proiecte

Proiecte, implementate de ANOFM cu suportul Uniunii Europene și Băncii Mondiale.

Denumirea / Perioada

Rezultate / Impact

   

Denumirea:
Protecting working conditions in the platform economy: Moldovian-Lithuanian social dialogue

Durata proiectului:
11/2023 – 04/2025

Finanțat de:
European Commission, DG Employment, European Social Fund+ (ESF+), Social Prerogatives and Specific Competencies Lines (SocPL

URL:
https://jwcpw.eu/

JWCPW este un proiect colaborativ axat pe relațiile industriale din economia platformelor, implicând cinci organizații din Lituania (Universitatea din Vilnius - Facultatea de Drept, Comisia pentru litigii fiscale de pe lângă Guvernul Republicii Lituania) și Republica Moldova (Academia de Studii Economice din Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a Republicii Moldova).

În contextul creșterii platformelor de muncă digitale și al accelerării schimbărilor provocate de pandemia COVID-19, proiectul își propune să îmbunătățească condițiile de muncă și protecțiile sociale ale lucrătorilor platformei. Prin analiza riguroasă a cadrului legislativ și social existent, propunerea de reforme și promovarea dialogului transfrontalier, JWCPW vizează soluționarea provocărilor cu care se confruntă lucrătorii platformei, contribuind la o piață a muncii digitale mai echitabilă și mai inclusivă

Proiect „Modernizarea pieței muncii din Moldova”, finanțat de Ministerul Federal al Muncii din Austria, implementat de Institutul de cercetări sociale L&R Sozialforshung (Viena) și ANOFM
(2019-2022)

Obiectivul proiectului ”Modernizarea pieței muncii din Moldova” este schimbul reciproc de experiență cu privire la inițiativele relevante pentru piața muncii și consolidarea capacităților ANOFM.

Activitățile proiectului au fost axate pe următoarele subiecte: 1. Schimbul de experiență dintre Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă din Austria și Republica Moldova; 2. Programul de muncă prescurtat în timpul crizei de COVID-19; 3. Promovarea start-up-urilor în Austria și Republica Moldova; 4. Digitalizarea pieței muncii. Activitățile din cadrul proiectului au început cu o vizită de studiu în Austria înainte de pandemie și au continuat într-un schimb permanent de experiență pe parcursul anilor 2019-2022. Subiectele webinariilor organizate au fost adaptate necesităților ANOFM, iar experții din Austria au pus la dispoziție know-how-ul lor în vederea preluării și implementării unor modele viabile pentru piața muncii din Republica Moldova. Acest tip de proiecte este foarte valoros având în vedere perspectiva de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și având în vedere colaborarea multisectorială între ambele țări.

 

PROGRAM DE ȚARĂ PENTRU
MUNCĂ DECENTĂ 2021–24

 

Programul de Tară pentru Muncă Decentă (PȚMD) este un instrument de planificare important prin intermediul căruia Organizația Internațională a Muncii (OIM) oferă suport țărilor membre. PȚMD utilizează abordarea Managementului Bazat pe Rezultate (MBR) adoptat de OIM drept suport pentru cadrul de colaborare. Programul evidențiază un plan pe termen mediu care să orienteze activitatea OIM dintr-o țară, în conformitate cu prioritățile și obiectivele elaborate și agreate împreună cu guverne, sindicate și patronate

Proiectul  ,,Modernizarea serviciilor Guvernamentale’’, finanțat de  Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și implementat de Agenția de Guvernare Electronică
(2020-2021).

Proiectul „Modernizarea serviciilor guvernamentale” se implementează de Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor, prin intermediul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”.  

Autoritățile/instituțiile publice prestatoare de servicii guvernamentale selectate pentru a fi supuse reingineriei și/sau digitizării semnează cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” acorduri de colaborare privind modernizarea serviciilor guvernamentale.  

În cadrul contractelor de achiziții pentru reingineria şi/sau digitizarea serviciilor guvernamentale, Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” este responsabilă de asigurarea calității și de procesarea plăților în baza acceptării livrabilelor de către autoritatea/instituția publică prestatoare de servicii guvernamentale ce au fost supuse reingineriei și/sau digitizării.

În cadrul acestui proiect Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă beneficiază de reingeneria și digitalizarea Sistemului Informațional „Înregistrarea cu statut de șomer”.

Proiectul „Învățământul Superior în Moldova”, finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

(2021-2025)

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” prevede intervenții sistemice în domeniile îmbunătățirii calității, finanțării și managementului învățământului superior, precum și un program specific care urmează a fi implementat în instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate în vederea abordării unora dintre cele mai urgente necesități în materie de orientare spre piața muncii.

În cadrul proiectului „Învățământ superior în Moldova” vor fi implementate activități, care includ inclusiv crearea unui nou sistem  informațional ANOFM, și anume:

 1. Sistemul Informațional al managementului ANOFM va colecta și gestiona date fiabile despre solicitanții de locuri de muncă și nevoile angajatorilor, precum și va facilita activitățile zilnice ale ANOFM în legătură cu programele și politicile pieței muncii (pasive sau active);
 2. Sistemul de informații privind observatorul pieței muncii va deveni mecanismul principal pentru preluarea și diseminarea informațiilor privind piața muncii, bazându-se pe date și analize fragmentate existente și ar aborda treptat anumite lacune de schimb de date între sistemele de informații ale pieței muncii și va spori atenția anticipativă a rezultatelor.

În general, ar integra date și analize care să contribuie la o mai bună înțelegere a pieței muncii și a dinamicii competențelor (pe termen scurt și mediu); încurajează cooperarea și dialogul partenerilor și părților interesate în sensul informațiilor produse; îmbunătățirea colectării și producției coordonate a analizelor necesare; și diseminarea informațiilor privind tendințele pieței muncii pentru decizii sociale și economice pentru publicul larg. 

Proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea incluzivă în carieră” implementat de AO Keystone Moldova și Fundația „Alături de Voi”, România.

18 luni

(16.10.2020 – 15.04.2022)
 

Scopul proiectului: Tinerii cu dizabilități din Iași / România și Republica Moldova au acces la piețele muncii prin intermediul dezvoltării capacităților a 470 de actori relevanți în domeniul educației și ocupării forței de muncă în furnizarea de  servicii de orientare profesională de calitate și incluzive.

Obiectivele proiectului includ următoarele: politicile și instrumentele naționale privind informarea și ghidarea în carieră pentru persoanele cu dizabilități îmbunătățite; 360 de profesioniști din sistemele de educație și ocuparea forței de muncă din Republica Moldova și Iași / România au cunoștințe și abilități adecvate pentru a furniza servicii de orientare profesională de calitate persoanelor cu dizabilități; cel puțin 1500 de studenți / elevi / tineri cu dizabilități și familiile lor din România și Republica Moldova au un nivel sporit de conștientizare cu privire la serviciile de orientare profesională incluzivă.

În rezultatul implementării proiectului, va fi stabilit parteneriat transfrontalier în ghidare în carieră și medierea muncii pentru persoanele cu dizabilități;  elaborat studiul privind politicile și practicile de ghidare în carieră pentru persoanele cu dizabilități din RM și formulate recomandări pentru actorii-cheie din țară responsabili de dezvoltarea domeniului; dezvoltat cadrul metodologic pentru ghidarea în carieră și medierea muncii pentru persoane cu dizabilități  (două curricule și suporturi de curs; trei ghiduri tematice); informați și sensibilizați 60 părinți ai persoanelor cu dizabilități cu referire la suportul pe care-l pot oferi copiilor lor în planificarea carierei, angajarea în muncă etc.; informați și sensibilizați 50 angajatori cu referire la angajarea persoanelor cu dizabilități; sensibilizate 1970 de persoane din Republica Moldova și România privind ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități (inclusiv 470 beneficiari direcți ai Proiectului). 

Proiectul Organizației Internaționale a Muncii „Reactivarea dialogului social pentru un răspuns efectiv la COVID-19 în Moldova și aplicarea acestuia la crearea locurilor de muncă prin Parteneriate Locale de Ocupare”

2020-2021-15 luni

Proiectul contribuie la adaptarea strategiei echilibrate de recuperare, inclusivă și sensibilă la gen și care integrează elementele unei tranziții adevărate spre durabilitatea mediului prin reactivarea și activarea mecanismelor tripartite de dialog social, locale și naționale pentru participarea la procesul de recuperare. Proiectul la fel contribuie la generarea locurilor de muncă de calitate pentru lucrătorii vulnerabili, în special femei inactive și tineri, migranți reîntorși fără calificări, în două comunități rurale, prin intermediul Parteneriatelor Locale de Ocupare (LEP) proiectate și implementate printr-un dialog social local.

Va asista două CTCNC în implementarea 2 LEP, ajungând la 1.500 persoane (cel puțin 50% femei) și creând 500 de locuri noi de muncă (cel puțin 50% pentru femei). O atenție deosebită se acordă celor mai bune practici și lecții învățate în cadrul Parteneriatului anterior (LEP Cahul) cu scopul de facilitare a replicării rezultatelor.

Femeile și bărbații tineri inactivi, inclusiv femeile care lucrează informal în localitățile rurale și femeile reântoarse acasă din cauza crizei reprezintă grupul țintă al proiectului. Identificarea grupurilor țintă se face prin măsuri de informare și parteneriate cu parteneri locali, mai ales cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă, autoritățile municipale, partenerii sociali, serviciile private de angajare în câmpul muncii, organizațiile societății civile și ONG. 

 

Proiectul „Integrarea Migratiei în Dezvoltarea Locala (MIDL) ”, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Faza I: 2015-2018

Faza II: 2019-2022

Pentru ANOFM s-a planificat crearea a 10 puncte/birouri de reintegrare a persoanelor reîntoarse de peste hotare în cadrul a 10 agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Pe parcursul anului 2017 au continuat instruirile șefilor și specialiștilor AOFM responsabili de integrarea migranților reveniți. A fost adaptat Jobless la compartimentul de ținere a evidenței migranților reveniți care se adresează pentru servicii la AOFM, inclusiv cei înregistrați cu statut de șomer. În vederea îmbunătățirii procesului de monitorizare au fost elaborate și automatizate în Jobless modele de rapoarte statistice.

La fel, începând cu luna iulie curent și până la sfârșitul anului, cele 10 AOFM desemnate ca puncte de reintegrare a persoanelor reîntoarse de peste hotare au început pilotarea Mecanismului interinstituțional de referire (MIR). În acest scop, în primul semestru au fost organizate de ANOFM /cele 10 AOFM în comun cu proiectul MiDL întâlniri la nivel local cu reprezentanții APL și ai instituțiilor prestatoare de servicii în comunitate în vederea informării despre implementarea MIR și responsabilitățile de implicare în acest proces pentru îmbunătățirea calității prestării serviciilor, inclusiv pentru migranții reveniți.

Tot cu suportul MiDL, în contextul pilotării MIR, au fost elaborate și printate broșuri și pliante informative destinate migranților reveniți care se adresează la AOFM. MiDL contribuie la dezvoltarea capacităților instituționale ANOFM la nivel local și național prin dotare tehnică, dezvoltare de parteneriate, schimb de experiență. În rezultatul implementării proiectului muncitorii migranți potențiali, actuali și reveniți în Republica Moldova vor beneficia de servicii complexe de sprijin în vederea angajării în câmpul muncii. În acest scop, autoritățile naționale și locale vor fi pe deplin echipate pentru a răspunde necesităților tuturor categoriilor de migranți la fiecare etapă a migrației (pre-, migrare, post-). Membrii comunității, inclusiv migranții, vor fi implicați în mod semnificativ în procesul de dezvoltare locală.

Proiectul Organizației Internaționale a Muncii „Promovarea ocupării tinerilor” lansat în cadrul Parteneriatului SIDA-ILO.

Martie 2016 - decembrie 2017. Activitățile cu ANOFM au început în 2017.

Obiectivul principal al proiectului este consolidarea capacității factorilor implicați în implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă cu focus pe promovarea ocupării tinerilor și a migranților, promovarea locurilor de muncă mai bune și mai multe și combaterea inegalităților de pe piața muncii.

A fost elaborat raportul de audit extern „Evaluarea prestării serviciilor de ocupare pentru tineri de către ANOFM” (în februarie 2017) și au fost înaintate propuneri de îmbunătățire.

În perioada 07.06.2017 - 07.07.2017 a fost organizată și desfășurată Campania de informare și sensibilizare a tinerilor „Viitorul îți aparține”. Campania s-a desfășurat în toată țara, timp de o lună, și a inclus: rularea spoturilor video/audio, diseminarea materialelor tipărite informative și realizarea unui șir de emisiuni radio tematice. Campania a avut drept scop informarea tinerilor, cu vârstă cuprinsă între 15-18 ani, despre importanța luării unei deciziei corecte cu privire la viitoarea profesie și promovarea, în rândul patronilor, a avantajelor angajării tinerilor absolvenți. În acest sens, a fost creată o extensiune a paginii ANOFM: www.anofm.md/tineri, au fost create 2 spoturi video infografice, care au fost promovate inclusiv în media socială (Facebook, Odnoklassniki) și au fost elaborate și distribuite pliante pentru tineri.

Începând cu 01.08.2017 a început implementarea Programului pilot de formare profesională la locul de muncă a șomerilor pentru ocupațiile de bucătar și cusător în cadrul a 7 AOFM selectate (Chișinău, Bălți, Cahul, Soroca, Hâncești, Dondușeni, Râșcani). În acest sens, au fost elaborate și aprobate: Regulamentul cu privire la formarea profesională la locul de muncă a șomerilor (prin Ordinul MSMPS nr. 119 din 18.07.2017) și Explicațiile cu privire la implementarea Regulamentului cu privire la formarea profesională la locul de muncă a șomerilor (prin Ordinul ANOFM nr. 87 din 01.08.2017). Finanțarea activității a fost posibilă datorită Acordului de grant între ANOFM și ILO, semnat la 14.07.2017.

A fost elaborat și aprobat de ANOFM Ghidul privind organizarea activităților de ghidare în carieră în cadrul AOFM și au fost organizate instruiri cu participarea specialiștilor responsabili de implementarea acestor activități din cadrul tuturor AOFM.

Au fost descrise profile ocupaționale pentru 70 de ocupații care sunt solicitate mai des de tineri. Urmează a fi descrise încă alte 30 de ocupații. Acestea vor fi plasate pe site-ul ANOFM, într-o secțiune creată special în acest sens.

Proiectului Băncii Mondiale „Consolidarea Eficacității Rețelei de Asistentă Socială”.

2017

Obiectivul: sporirea eficienței administrative în prestarea asistenței sociale, inclusiv eficientizarea serviciilor de activare prestate de ANOFM.

Îmbunătățirea capacităților de analiză a datelor - elaborarea unui model statistic de profilare - valid, aplicabil şi robust bazat pe micro-date din Sistemul Informațional Automatizat Piața Forței de Muncă „Jobless” ANOFM.

Ajustarea programelor aplicative din cadrul Sistemul Informațional Automatizat Piața Forței de Muncă „Jobless” ANOFM, inclusiv elaborarea si implementarea conexiunilor de schimb securizat de date in baza de web-servicii cu CNAS, CNAM, s.a.

Pe parcursul anului 2017 în cadrul Proiectului s-a revizuit procedura de profilare a șomerilor și s-a elaborat un nou chestionar de profilare. Chestionarul a fost introdus și automatizat în Jobless. Începând cu 01.03.2017 noua procedură de profilare este pilotată de AOFM. În pilot au fost introduse treptat AOFM. Pilotarea a durat până în decembrie 2017.

În continuare se acordă asistență privind colectarea, analiza și diseminarea datelor ANOFM (prognoza pieții muncii).

Proiectul „Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră” (REVOCC)

28.01.2015,

termen 3 ani.

Finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri. Pagina Web: www.ceda.md

Memorandum de înțelegere între Ministerul Educației, ANOFM și Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) cu privire la implementarea proiectului „Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră” (REVOCC).

Pentru ANOFM a fost planificat și s-au deschis (în anul 2016) trei Centre de Ghidare în Carieră regionale ca parte a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă din mun. Chișinău, r. Cahul și r. Soroca. Centrele furnizează gratuit servicii de ghidare și proiectare a carierei în regiuni.

Pe parcursul a. 2017 a continuat instruirea specialiștilor responsabililor de organizarea activităților de ghidare în Centre. Au fost organizate 3 mese rotunde regionale cu reprezentanții instituțiilor de învățământ din teritoriu în scopul consolidării parteneriatului pe piața muncii.

Au fost organizate forumuri regionale ale profesiilor de către Centrele de Ghidare în Carieră în perioada septembrie-octombrie 2017.

Proiectul „Antreprenoriat Inovativ pentru angajarea durabilă în câmpul muncii, (SYSLAB)”

17.01.2014,

termen 3 ani.

Pagina Web: www.syslab.md.

Memorandum de colaborare între programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare și ANOFM în cadrul proiectului „Antreprenoriat inovativ pentru dezvoltare durabilă”, implementat de PNUD „Moldova”.

Activități pentru ANOFM: transferul de bune practici în lucrul cu șomerii. Se lucrează asupra adaptării conceptelor și modulelor de lucru cu șomerii.

“Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Republica Moldova”, implementat de Serviciul Public Suedez pentru Ocuparea Forței de Muncă. Finanţator: Uniunea Europeană

06.07.2012-

31.12.2014

Managementul după obiective: Noi indicatori de performanță, Profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă

Dialogul Social: Patru mese rotunde și ateliere de lucru. Documentul privind platforma Dialogului Social în Moldova semnat la 3 iunie 2014.

Susţinere autorităţilor relevante ale Moldovei în procesul de armonizare a Clasificatorului existent al Ocupaţiilor cu standardul ISCO pentru a îmbunătăţi în continuare comparabilitatea profilurilor profesionale din Moldova cu cele din UE şi procedura de corelare în scopul migraţiei internaţionale. Noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului la 2 iulie 2013, Clasificatorul a fost lansat oficial la 3 decembrie 2014

 • Consolidarea tehnologiilor informaționale
 • Consolidarea colaborării cu angajatorii
 • Crearea parteneriatelor cu agențiile private
 • Colaborarea cu Zonele economice libere
 • Consolidarea sistemelor informaționale a Centrului de Apel - Piața muncii

Suport în elaborarea unui nou proiect de Lege în domeniul ocupării forţei de muncă.

Proiect „Consolidarea capacităţilor Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de întoarcere a migranţilor” în cadrul parteneriatului de mobilitate cu UE”, implementat de Serviciul Public Suedez pentru Ocuparea Forței de Muncă, finanţat de Uniunea Europeană

01.02. 2009 –

31.01. 2012

Sesiuni de instruire în ţară şi peste hotare în domeniul migraţiei forţei de muncă, utilizării EURES, tehnologiilor informaţionale, comunicării, personalului Centrului de Informare şi a Centrului de Apel – Piaţa Muncii, ș.a.

Târguri / campanii de informare peste hotare în Germania (Berlin, 21.11.2009 şi Nurenburg 20.11.2010), în Italia (Padova - 08.05.2010 şi Roma - 22.05. 2011)

Suport metodologic: în dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii Centrului de Informare – Piaţa Muncii” ; în perfecţionarea elaborării Prognozei pieţei muncii

Conceptul de identitate ANOFM – o nouă dimensiune în comunicare

Suport la deschiderea şi dotarea Centrului de Apel – Piaţa Muncii

Dezvoltarea Sistemului Informaţional al Pieţei Muncii:

a fost elaborat şi implementat Sistemul Informaţional Automatizat „Evidenţa Migraţiei Forţei de Muncă”;

a fost procurat soft-l destinat gestionării Sistemului Informaţional Automatizat „Piaţa muncii” la nivel central - „Active Directory”, pentru Windows 2008;

au fost procurate 103 de computere performante şi 13 notebooks pentru AOFM;

elaborarea şi implementarea soft-urilor pentru resursele web ale ANOFM :

pagina Web a ANOFM : www.anofm.md

portalul locurilor vacante şi CV-lor: ww.angajat.md

Intranetul departamental în cadrul instituţiei.

Promovarea activităţilor şi imaginii ANOFM prin realizarea materialelor pentru mass-media, publicaţiilor interne şi externe, bannerelor şi afişelor informaţionale, spot publicitar privind serviciile prestate de ANOFM, promovarea elementelor distinctive de imagine ale instituţiei (culoare, siglă), pliante, broşuri, mape, pixuri

Relaţia cu angajatorii: elaborarea unui raport analitic privind relaţiile cu angajatorii, instruirea responsabililor de activitatea cu angajatorii, stabilirea responsabililor şi dotarea responsabililor, susţinerea participării la Conferința Internațională privind cooperarea cu angajatorii, organizata în comun cu WAPES( Asociația Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare).

Proiectul „Acordarea Suportului Serviciilor Publice pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Moldova”, finanţat de SIDA şi implementat de Serviciul Public de Ocuparea Forţei de Muncă din Suedia

2005-2009

Suport la elaborarea Prognozei Pieţii Muncii și barometrului profesiilor/meseriilor, (2009)

Qlikview este instalat, personalul este instruit in utilizare.

Suport in dezvoltarea Sistemului Informaţional al Pieţii Muncii (SIPM), (2008 )

- Elaborată strategia de comunicare și implementată cu succes in toate structurile ANOFM, (2008)

Elaborarea manualelor şi instrucțiunilor de lucru cu clienții, (2008)

Crearea și dotarea Centrului de informare despre Piața Muncii

Elaborarea Strategiei și Ghidului privind lucrul cu persoanele vulnerabile (2008)

Elaborarea Strategiei privind dialogul social

Proiectului „Dezvoltarea pieţei muncii în Republica Moldova”, implementat de Serviciul Public pentru Ocuparea Forței de Muncă din Suedia, finanțat de Agenţia Suedeză de Dezvoltare Internaţională (SIDA)

2001-2003

Crearea a două agenţii pentru ocuparea forţei de muncă pilot (Bălţi, Cahul) cu introducerea noilor metode de administrare a pieţei muncii;

Introducerea de noi tehnologii şi modele de conlucrare cu agenţii economici şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă: plan individual de angajare

Îmbunătăţirea performanţei colaboratorilor agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în implementarea politicilor active pe piaţa muncii (5 seminare instructive cu implicarea directă a experţilor suedezi pentru 163 specialişti din structura ANOFM, 2 vizite de studiu în Suedia)

Dezvoltarea sistemului informaţional al pieţei muncii (au fost dotate agenţiile pilot cu echipament tehnic întru automatizarea activităţii lor, precum şi întru crearea sistemului informativ al pieţei muncii locale. Au fost dotate agenţiile – pilor cu mese şi fotolii pentru amenajarea locului de lucru la computer).

 

Activităţi de construire a capacităţilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:

Acordarea suportului autorităţilor relevante ale Moldovei în integrarea fenomenului migraţiei în politicile promovate pe piaţa muncii şi în domeniul instruirii şi formării profesionale;

Introducea managementului după obiective în sistemul ANOFM;

Îmbunătăţirea situaţiei pe piaţa muncii prin consolidarea relaţiilor cu angajatorii, întărirea cooperării cu agenţiile private de angajare a forţei de muncă şi sporirea nivelului calităţii serviciilor prestate de ANOFM;

Dezvoltarea Dialogului Social pe piaţa muncii din Moldova;

Organizarea cursurilor de instruire şi formare profesională de calitate înaltă;

Negocierea şi implementarea acordurilor bilaterale cu privire la migraţia forţei de muncă;

Dezvoltarea sistemului de TI prin introducerea aplicaţiilor noi şi actualizarea celor existente;

Dezvoltarea compartimentului comunicare şi informare (internă şi externă).

Activităţi destinate Diasporei moldoveneşti din ţările UE:

Oferirea consultațiilor gratuite privind lucrul și traiul în Franța, moldovenilor cu statut iregular, stabiliți în statul respectiv;

 • Oferirea cursurilor gratuite de limba franceză moldovenilor stabiliți în Franța;
 • Susținerea tipării revistei ”ProDiaspora Kids”;
 • Susținerea organizării evenimentului ”Gala Studenților”;
 • Șase întâlniri informative cu moldovenii din Diaspora.

Campanii de informare şi sensibilizare privind procedurile legale de migraţie, trai şi muncă în UE, precum şi oportunităţile existente pe piaţa muncii din Moldova pentru persoanele reîntoarse;

Elaborarea ghidurilor cu privire la iniţierea afacerilor în Moldova; Ghidurile pe țară privind lucrul și traiul legal în UE;

Dezvoltarea noilor canale de informare şi comunicare pentru a fi utilizate de Diaspora moldovenească, uşor accesibile şi permanent actualizate;

Organizarea şedinţelor de informare cu moldovenii aflaţi peste hotare sub genericul munca şi şederea legală în UE;

Consolidarea legăturilor reciproce dintre Diaspora moldovenească din UE şi ţara de origine, fapt ce va contribui la cunoaşterea mai bună a serviciilor prestate de ANOFM şi alte organe de stat.

Elaborarea platformei electronică pentru organizarea târgurilor online în scopul informării în primul rând a moldovenilor aflaţi peste hotare, dar şi a celor din ţară: www.e-angajare.md

14 evenimente total: 1314 angajatori, 21990 locuri de muncă, 36303 accesări, 29558 utilizatori, 1636 aplicări direct de pe platforma.

Instruirea personalului ANOFM.

Acordarea susţinerii autorităţilor relevante ale Moldovei în vederea construirii capacităţilor referitoare la comparabilitatea profilurilor profesionale din Moldova şi UE, fapt ce va duce spre o piaţă a muncii mai transparentă şi un sistem de corelare a cererii şi ofertei mai perfecţionat.

Activităţi de instruire pentru furnizorii de instruire din Moldova menite să introducă un sistem de instruire şi formare profesională mai mult bazat pe cerere, ce ar îmbunătăţi calitatea cursurilor de IFP acordate moldovenilor care necesită să se reintegreze pe piaţa muncii.

Susținere la lansarea unei afaceri:

 • A fost elaborat un ghid ce cuprinde informație despre elementele de susținere la deschiderea unei afaceri în Moldova; două seminare informative cu moldovenii din în Italia, Padova.

Colaborarea cu ODIMM și Veneto Lavoro