Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 18 January 2021 14:45

Sedinţa lărgită a Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale...

Sedinţa lărgită a Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale...

La 16 februarie 2011, a avut loc şedinţa lărgită a Consiliului de administraţie ANOFM care a luat în dezbatere activitatea Agenţiei Naţionale şi structurilor sale teritoriale desfăşurată pe parcursul anului 2010 privind promovarea politicilor de ocupare pe piaţa forţei de muncă.În raportul prezentat Consiliului de administraţie dl Ion Holban, director general interimar a menţionat, că în perioada de referinţă activitatea Agenţiei Naţionale şi a structurilor sale teritoriale s-a axat pe realizarea Planului acţiunilor privind promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă, racordate la Strategia Naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pentru a. 2007-2015 şi la programul Guvernului RM da activitate „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru a. 2009-2015.Pentru atingerea obiectivelor trasate Agenţia Naţională şi structurile sale din teritoriu au întreprins un şir de măsuri orientate spre ocuparea forţei de muncă, reducerea şomajului şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.Astfel, pentru realizarea indicatorilor planului de acţiuni privind plasarea în câmpul muncii şi asigurarea unui grad ridicat  de ocupare a persoanelor înregistrate la agenţiile teritoriale, la nivel naţional au fost înregistrate 30,2 mii locuri de muncă sau cu 3,1 mii locuri mai mult comparativ cu  anul 2009. Totodată, î n perioada de referinţă Agenţia Naţională a înregistrat 81,5 mii şomeri, ceea ce constituie cu 2,3 mii persoane mai mult decât în  perioada respectivă a anului 2009.În context raportorul a menţionat, că în a. 2010 pe piaţa forţei de muncă s-a conturat clar o discrepanţă între cerere şi oferă în aspect de mediu urban şi rural, astfel încât numărul şomerilor din mediul rural constituia 64%, iar locurile vacante – dor 7-8 la sută din totalul celor înregistrate.Concomitent a crescut concurenţa pentru un loc de muncă. Dacă la începutul a. 2009 pentru un loc de muncă concurau 3 şomeri, atunci la finele a. 2010 pentru un loc de muncă concurau deja 15 şomeri.O atenţie deosebită s-a acordat prestării serviciilor de mediere a muncii. Activitatea de mediere a muncii a fost susţinută şi prin organizarea a 63 de târguri şi mini-târguri ale locurilor de muncă, prin intermediul cărora au fost angajate în câmpul muncii 1785 persoane.Un loc aparte în activităţile desfăşurate a revenit serviciilor de informare pentru agenţii economici şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. În perioada de referinţă 56,4 mii persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.La lucrări publice cu caracter temporar au fost antrenaţi 1817 şomeri. Principalele tipuri de lucrări publice au fost amenajarea şi înverzirea teritoriilor, reparaţia obiectelor de menire socială, culturală şi sportivă, cât şi lucrări auxiliare la construcţia şi reparaţia drumurilor.Dat fiind faptul că au fost reduse simţitor cheltuielile pentru măsurile active de stimulare a ocupării forţei de muncă s-au diminuat şi şansele de integrare pe piaţa muncii a persoanelor în căutarea unui loc de lucru. Cheltuielile bugetare planificate în a. 2010 în aceste scopuri au constituit doar 50 la sută din cele alocate pentru a. 2009.Plafonul de cheltuieli stabilit pentru a. 2010 nu a permis planificarea unor asemenea măsuri active cum ar fi stimularea angajării absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, studiile cărora au fost finanţate de la bugetul de stat, stimularea mobilităţii forţei de muncă, acordarea creditelor în condiţii avantajoase din mijloacele bugetului de stat etc.Spre exemplu, reducerea mijloacelor financiare pentru formarea profesională a făcut posibilă instruirea 2380 de şomeri, deşi această măsură activă este solicitată de şomeri.În ultimii ani a crescut ponderea măsurilor pasive, care în a. 2010 este de 83 la sută. Pe parcursul a. 2010 numărul beneficiarilor de ajutor de şomaj a constituit 12225 persoane, ceea ce înregistrează o creştere cu 3,2 mii persoane faţă de a. 2009.Raportorul a mai menţionat că a crescut cu mult şi volumul de lucru  pentru o persoană, fapt ce a condus la fluctuaţia cadrelor. Numărul de personal redus nu poate face faţă solicitărilor unui număr în creştere de şomeri, fapt ce influenţează calitatea serviciilor, iar lipsa stimulentelor, nivelul învechit al sistemelor de automatizare al birourilor de muncă, reducerile de buget şi cheltuielile financiare limitate - creează impedimente serioase în activitatea agenţiilor teritoriale.În contextul oportunităţilor pentru anul 2011 s-au menţionat: participarea la completarea şi modificarea legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă, în scopul adaptării serviciilor la necesităţile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; îmbunătăţirea calităţii serviciilor de mediere a muncii; continuarea dezvoltării Sistemului Informaţional al pieţei munci; dezvoltarea activităţii de informare şi consiliere a populaţiei pentru facilitarea accesului la piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; conlucrarea mai eficientă cu agenţii economici în vederea selectării şi plasării în cîmpul muncii a persoanelor din rîndul şomerilor; etc.În cadrul dezbaterilor despre activitatea agenţiilor teritoriale, probleme şi soliţii, au vorbit directorii Agenţiilor Cimişlia, Străşeni, Orhei şi Basarabeasca, care s-au referit la necesitatea mării numărului de personal pentru a face faţă volumului mare de lucru, necesitatea finanţării măsurilor active, munca „la negru”, nivelul scăzut al salariilor propuse de agenţii economici, dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului pe piaţa muncii, necesitatea gestionării fondului de şomaj de către Agenţia Naţională, etc.Membrii Consiliului de administraţie au apreciat pozitiv activitatea Agenţiei Naţionale.