Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 18 January 2021 13:36

Întrunirea republicană de generalizare a activităţii desfăşurată de Agenţia Naţională în a. 2009 a ţinut în vizor reuşitele perioadei de referinţă, a evidenţiat rezervele, priorităţile şi obiectivele stabilite pentru 2010.

Întrunirea republicană de generalizare a activităţii desfăşurată de Agenţia Naţională în a. 2009 a ţinut în vizor reuşitele perioadei de referinţă, a evidenţiat rezervele, priorităţile şi obiectivele stabilite pentru 2010.
Întrunirea republicană de generalizare a activităţii desfăşurată de Agenţia Naţională în a. 2009 a ţinut în vizor reuşitele perioadei de referinţă, a evidenţiat rezervele, priorităţile şi obiectivele stabilite pentru 2010.În perioada de referinţă activitatea Agenţiei Naţionale şi a structurilor sale teritoriale s-a axat pe realizarea Planului acţiunilor privind promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă şi Direcţiilor principale de activitate, care au fost racordate la Strategia Naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pentru a. 2007-2015 şi la programul Guvernului RM da activitate „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru a. 2009-2013. Conform agendei dna Raisa Dogaru, vicedirector general al Agenţiei Naţionale, în raportul  „Cu privire la implementarea măsurilor active pe piaţa muncii în a. 2009” a menţionat că în colaborare cu autorităţile publice de toate nivelurile Agenţia Naţională a desfăşurat şi promovat diverse măsuri şi activităţi pentru a contribui la soluţionarea multiplelor problemele cu care s-a confruntat în situaţia de criză economică o bună parte a populaţiei.Efectele crizei economice au condus la reducerea esenţială a numărului locurilor de muncă şi evident la sporirea numărului de şomeri. Agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă au înregistrate în a. 2009 cu statut de şomer 79241 persoane şi  gestionat 27,1 mii locuri de muncă vacante, plasând totodată în câmpul muncii 17,0 mii şomeri.Din numărul şomerilor înregistraţi la agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă au beneficiat de ajutor de şomaj 9031 persoane sau cu 4208 persoane (87,2%) mai mult faţă de anul 2008, dintre care persoanele disponibilizate reprezintă 40,8%, înregistrând o creştere cu 2035 persoane faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.  O parte componentă a activităţilor cotidiene desfăşurate de agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă a revenit promovării măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă, optimizării şi diversificării serviciilor de mediere a muncii, individualizării serviciilor oferite.Pe parcursul perioadei de referinţă 105,5 mii persoane au beneficiat de 356,1 mii servicii de mediere a muncii sau în mediu o persoană a vizitat agenţia mai mult de 3 ori, au fost perfectate 4,4 mii planuri individuale de mediere.Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au organizat 45 târguri ale locurilor de muncă pentru diverse categorii de persoane, inclusiv Târgul Locurilor de Muncă în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova”, „Târgul Republican al Locurilor de Muncă pentru Tineret”, Târgul organizat în cadrul decadei „Tinerii construiesc viitorul”, Târgul Locurilor de Muncă din Berlin - Germania.La aceste târguri au participat 413 agenţi economici care au prezentat 5508 locuri de muncă libere pentru 6424 persoane participante. S-a reuşit angajarea în cîmpul muncii a 1444 persoane.Activitatea de informare a cetăţenilor a fost îmbunătăţită prin deschiderea a 3 Centre de Informare despre Piaţa Muncii.De servicii de informare şi consiliere au beneficiat în a. 2009 31,1 mii persoane. Agenţiile teritoriale au organizate 329 şedinţe ale Clubului Muncii la care au luat parte 4060 persoane şi au desfăşurate 247 seminare de instruire în tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă cu participarea a 4044 şomeri.Prin intermediul instituţiilor de învăţământ, furnizoare de servicii de formare profesională, agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă au organizat cursuri de formare profesională pe care în a. 2009 le au absolvit 4452 persoane. Au beneficiat de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională 4009 persoane.Agenţiile teritoriale au depus eforturi pentru a contribuit la realizarea prevederilor strategiilor şi programelor de re-orientare şi dezvoltare a capacităţilor Agenţiei Naţionale pentru a prelua şi aplica treptat standarde europene în domeniu care cu certitudine au deja un impact pozitiv pe piaţa forţei de muncă.Rezultatele Proiectului moldo-suedez „Acordarea  Suportului  Serviciilor Publice pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Moldova” (finalizat în anul 2009) este o experienţă de muncă asiduă şi bună colaborare prin care s-a reuşit dezvoltarea a şapte componente importante:· Elaborarea Prognozei pieţei muncii  pentru a. 2009 şi Barometrele profesiilor;·  Deschiderea a trei Centre de informare despre piaţa muncii, care oferă beneficiarilor un spectru larg de servicii specializate de informare, bazate pe principiul de auto-informare, precum şi consultanţă referitor la oportunităţile de angajare în muncă.·  Implementarea concepţiei de dezvoltare a sistemului informaţional;·  Strategia privind modul de lucru cu grupurile vulnerabile - crearea agenţiilor-pilot, care şi-au îmbunătăţit capacităţile de lucru cu persoanele vulnerabile (Cahul, Chişinău, Bălţi, Soroca);·  Dezvoltarea şi diseminarea metodelor de lucru - prin care s-a obţinut unificării serviciilor acordate.·  Au fost elaborate şi se implementează Strategia dialogului social şi Strategia de comunicare.Actualmente se implementează Proiectul „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor în cadrul partenetiatului de mobilitate cu Uniunea Europeană”, care a demarat în mai 2009 pe o perioadă de  trei ani.Obiectivele de bază ale Proiectului constau în promovarea mobilităţii legale între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, furnizarea informaţiei corecte despre procedurile şi oportunităţile de migrare, informarea despre riscurile migraţiei ilegale, corelarea cunoştinţelor şi experienţei acumulate de migranţi cu cererea şi oferta de pe piaţa muncii prin programe şi sesiuni de instruire cu scop de reintegrare, etc.În conformate cu prevederile Acordului de colaborare încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului şi Misiunea Organizaţiei Internaţionale a Muncii în Moldova în cadrul Proiectului „Coordonarea Asistenţei pentru Reîntoarcerea Voluntară şi Reintegrarea persoanelor reîntoarse voluntar în Moldova”, în perioada de referinţă s-a acordat asistenţă la întoarcerea voluntară a 43 persoane din Austria, din care 15 din r. Cahul, din care 12 persoane au beneficiat de susţinere la deschiderea unei afaceri, iar 23 de persoane au beneficiat de echipament agricol profesional. Au beneficiat de asistenţă 38 de persoane din localităţile rurale potenţiali migranţi.În scopul dezvoltării dialogului social şi implicării eficiente a actorilor pe piaţa muncii pe parcursul anului 2009 s-au desfăşurat 3 şedinţe ale Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale şi 146 de şedinţe ale Consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, care au luat în dezbatere diverse subiecte ce ţin de situaţia pieţei muncii. Despre succese şi problemele cu care se confruntă agenţiile teritoriale au vorbit directorii agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă a mun. Chişinău (A. Şupac ); Cantemir (E. Baba); Donduşeni ( L. Corcmari); Ştefan Vodă (A. Cebotari); Criuleni ( O. Milchevici); Hânceşti (V. Ciubotaru).Domnul Ion Holban, directorul general  al Agenţiei Naţionale, a menţionat    un şir de priorităţi pentru a. 2010:·Elaborarea propunerilor de modificare şi completare a unor acte normative şi legislative în domeniul ocupării forţei de muncă care vor contribui la sporirea eficienţei măsurilor de integrare pe piaţa muncii şi la o mai bună corelare a măsurilor de protecţie socială a şomerilor, la adaptarea serviciilor prestate la necesităţile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirii şi reducerii şomajului, îmbunătăţirii cantităţii şi calităţii ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea abilităţilor şi competitivităţii forţei de muncă,  întreprinderii măsurilor pentru integrarea pe piaţa de muncă a lucrătorilor migranţi reveniţi în ţară de peste hotare. · Acordarea unei atenţii sorite protecţiei păturilor vulnerabile şi în acest  scop consider oportună rectificarea necesarului suplimentar de finanţare a măsurilor de protecţie a persoanelor în căutarea uni loc de muncă şi înaintarea propunerilor de modificare a Legii bugetului şi a Fondului de şomaj pentru anul 2010. Şi concomitent cu aceasta o altă sarcină comună este utilizarea eficientă a banului public, pentru ca acesta să ajungă conform destinaţiei. Urmează să ţinem cont strict de planurile de finanţare şi să nu admitem cheltuieli suplimentare. ·  Colaborare şi cooperareatât la nivel teritorial cât şi la nivel naţional cu instituţiile şi partenerii sociali pentru a acorda o atenţie sporită categoriilor de persoane social vulnerabile: invalizii, persoanele traficate, persoanele cu handicap, persoanele eliberate din locurile de detenţie şi modul de conlucrare cu aceste persoane la integrarea pe piaţa muncii. Un rol important revine aici competenţei specialiştilor responsabili de ocuparea forţei de muncă din structura Agenţiei Naţionale, care în colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii să faciliteze accesul pe piaţa muncii a persoanelor respective. ·Va continua implementarea Proiectului „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor în cadrul partenetiatului de mobilitate cu Uniunea Europeană” cu diverse activităţi. Una din ele este crearea Centrului de apel - Piaţa Muncii, care va oferi un pachet standard informativ despre piaţa muncii atât pentru solicitanţii din ţară, cât şi de peste hotare.   O sarcină de importanţă rămâne a fi colaborarea cu Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Asociaţia Mondială a Serviciului Public de Ocupare, participarea la procesul de cooperare cu organismele internaţionale şi organele competente din alte state în domeniul ocupării şi migraţiei forţei de muncă, cât şi monitorizarea implementării acordurilor şi programelor de colaborare în domeniul respectiv. La întrunire a participat domnul Sergiu Sainciuc, viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei, care apreciind activitatea depusă de colectivul Agenţiei Naţionale a menţionat importanţa de a manifesta profesionalism, înţelegere, flexibilitate atunci când suntem în situaţia că trebuie să acordăm ajutor, sprijin social, asistenţă informaţională unui număr sporit de persoane. În circumstanţele create, când fluxul de persoane care vin la agenţii este impunător, urmează să se utilizeze toate capacităţile umane şi informaţionale, să se dea dovadă de corectitudine în respectarea prevederilor actelor normative şi legislative; să se conlucreze cu partenerii sociali la nivel teritorial şi instituţiile publice care au tangenţă la problemele pieţei muncii.