Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Februarie 2020 09:01

ANOFM a semnat un acord de colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional

ANOFM a semnat un acord de colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional

Recent, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE), Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional (CRDÎP) au semnat un acord de colaborare. ANOFM în calitate de organizator al formării profesionale a şomerilor şi CRDÎP în calitate de furnizori de formare profesională trebuie să îşi adapteze şi să îşi actualizeze permanent oferta de formare profesională, pentru a răspunde eficient nevoilor factorilor interesaţi, condiţie esenţială pentru a rămâne competitivi. Dezvoltarea şi reformarea sistemului de formare profesională implică un proces de descentralizare menit să conducă la o mai mare apropiere de nevoile reale la nivel regional şi local, precum şi să implice actorii locali în definirea ofertei de formare.
 
Obiectivele acordului prevăd constituirea relaţiilor de colaborare privind dezvoltarea şi modernizarea parteneriatelor între agenţii economici şi instituţiile de învăţământ profesional (şcoli profesionale, colegii şi centre de excelenţă), crearea grupurilor de lucru mixte în scopul promovării învăţământului dual în Republica Moldova, promovarea practicilor bune pe dimensiunea respectivă. Părțile vor participa la realizarea în comun a proiectelor naţionale şi internaţionale, granturilor de cercetare, în scopul sporirii calităţii procesului de formare iniţială şi continuă a cadrelor calificate pentru economia naţională şi promovarea învăţământului tehnic profesional. Vor acorda asistenţă şi consultare reciprocă în optimizarea problemelor privind dezvoltarea şi modernizarea învăţământului profesional, formarea parteneri aţelor publice-private şi crearea platformei de relaţii între învăţământul profesional şi agenţii economici, pe de o parte, şi piaţa muncii şi procesul educaţional, pe de altă parte. Se va promova imaginea învăţământului profesional în contextul dezvoltării parteneriatelor cu agenţii economici și promova curriculele şi metodologiile moderne în formarea cadrelor calificate (metode interactive de predare, programe şi curricula moderne ajustate la rigorile pieţii muncii etc.). Totodată părțile vor organiza şi participa la seminare, conferinţe mese rotunde etc. în domeniul vizaţi.
 
Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie reprezintă una din cele 7 priorităţi ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2012-2020”.
 
Până în anul 2020, învăţămîntul vocaţional/tehnic trebuie să devină atractiv, de calitate, relevant cerinţelor de piaţă, accesibil, orientat pe carieră, flexibil, să permită validarea învăţării nonformale şi informale şi mobilitatea în spaţiul european în conformitate cu prevederile Procesului de ia Copenhaga şi ale Comunicatului de la Bruges.
 
Evenimentul s-a organizat  în contextul implementării Legii nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, care va intra în vigoare în luna februarie 2019.
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei reprezintă o  structură a Ministerului Educaţiei, este membru de profil al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Institutul reprezintă cercetarea din ştiinţele educaţiei şi învăţămîntul post-universitar al cadrelor didactice în baza obiectivelor majore: cercetarea, proiectarea, implementarea şi evaluarea în domeniul educaţiei şi învăţămîntului; dezvoltarea complexă şi continuă a cadrelor didactice în învăţămîntul preuniversitar.