Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 19 Iunie 2019 06:21

(INTERVIU) Raisa Dogaru: „În ANOFM activează persoane dedicate, cu experiență și acest potențial e necesar și în continuare pentru a reuși”

(INTERVIU) Raisa Dogaru: „În ANOFM activează persoane dedicate, cu experiență și acest potențial e necesar și în continuare pentru a reuși”

Directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Raisa Dogaru, în cadrul unui interviu pentru Oficial.md, a vorbit despre Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea agenției, despre realizările ANOFM în 2018, dar și despre unele misiuni și domenii noi.
 
O.: Ce presupune Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă? Agenția Națională după câte știm activează de peste 27 ani.
R.D.:Da, Agenția Națională este un actor cunoscut pe piața muncii din Republica Moldova și a apărut odată cu începutul formării relațiilor economiei de piață, odată cu apariția șomajului, atunci când a apărut necesitatea în servicii de suport pentru cetățenii afectați de șomaj. La început activitatea a fost axată mai mult pe protecția socială a persoanelor afectate de șomaj, dar tot odată au fost măsuri de promovare a angajării, inclusiv antrenarea șomerilor la cursuri de formare profesională și antrenarea la lucrări publice, organizate de  APL. În 2003 au fost promovate noi măsuri active, astfel ca subvenționarea angajării absolvenților instituțiilor superioare de învățământ, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, acordarea creditelor în condiții avantajoase pentru crearea locurilor de muncă, stimularea mobilității forței de muncă. Actualmente,Guvernul a aprobat un nou Regulament prin care se reglementează misiunea, domeniile, atribuțiile și drepturile, precum și organizarea activității acesteia, o nouă structură organizatorică, inclusiv lista subdiviziunilor teritoriale, o nouă organigrama și efectivul limită în număr de 250 de unități, din care la nivel central 50 unități, iar la nivel teritorial 200 unități, un număr mai mic de personal cu 85 persoane. Conform HG ANOFM, e necesar să asigure până la 10 februarie 2019 procesul de reorganizare a agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care sunt lipsite de personalitate juridică, ele devenind parte integrală a ANOFM, care vor deservi clienții săi, la nivelul raionului municipiului (atât persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și angajatorii), iar aparatul central al ANOFM format din direcții, secții, servicii va acorda suport la realizarea obiectivelor anuale stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și va fi responsabil de finanțarea măsurilor de ocupare.Subdiviziunile teritoriale vor activa în baza Regulamentului aprobat de către directorul ANOFM. Preavizarea, disponibilizarea și transferul personalului în legătură cu reorganizarea se vor efectua în corespundere cu prevederile normative, cu păstrarea în mare parte a personalului cu experiență în domeniu în limita posibilităților.
 
O.: Ce e nou în misiunea, domeniile și atribuțiileaprobate prin respectivul Regulament? Convenția ILO nr. 88 cu privire la serviciul de ocupare, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova în 1996 prevede elementele cheie, care de fapt au și condus la crearea și dezvoltarea serviciului de ocupare din Republica Moldova. Am luat cunoștință cu Raportul ILO cu privire la serviciile prestate tinerilor, plasat pe site www.anofm.md, care de fapt reprezintă un audit funcțional și regăsesc concluzia că ANOFM de fapt prestează servicii moderne de ocupare, care corespund prevederilor acestei Convenții. Vă rog să vă expuneți să înțelegem mai clar aceste lucruri pentru actorii de pe piața muncii, cu care veți colabora la implementarea politicii de ocupare, dar și pentru simplu cetățean, care să înțeleagă mai bine rolul unei instituții de stat pe piața muncii.
R.D.:Agenția Națională are misiunea de a spori posibilitățile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și susține angajatorii la identificarea forței de muncă calificate și crearea locurilor de muncă. În misiunea dată se evidențiază rolul ANOFM de susținere a angajatorilor la crearea locurilor de muncă, aceasta fiind mai bine exprimat decât în legislația actuală, deoarece legislația care o va implementa ANOFM vine cu măsuri de stimulare/motivare a angajatorilor, care presupun subvenționarea în cazul angajării persoanelor vulnerabile, suport la crearea și adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, subvenționarea inițierii unei afaceri, susținerea inițiativelor locale de crearea a locurilor de muncă ș.a. ANOFM prin promovarea măsurilor noi de ocupare va deveni mai vizibilă atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Măsurile de ocupare în fiecare țară pot fi diferite în dependență de particularitățile pieței muncii.
Domeniile prezente în Regulament sunt următoarele: implementarea politicii de promovare a ocupării, migrația forței demuncă și asigurarea de șomaj, practic toate fiind preluate din prevederile actuale. La politica de asigurare în caz de șomaj are loc unele modificări în proces, fiind implicată în aceasta și Casa Națională de Asigurări Sociale, care va avea o parte de responsabilități (stabilirea mărimii ajutorului de șomaj si a duratei de primire și desigur va finanța ajutorul de șomaj).
La atribuții mai nou este funcția de cercetare a pieței muncii. La ANOFM a fost creat Observatorul pieței muncii, care are scopul să efectueze analize, cercetări, prognoze a pieței muncii și să vină cu recomandări pentru a îmbunătăți politicile pe piața muncii. Din 2009, ANOFM chestionează angajatorii și elaborează prognoza pieței muncii de scurtă durată, practică preluată din alte țări. În baza chestionării angajatorilor se elaborează Barometrele profesiilor solicitate pe piața  muncii, profesiile unde avem un echilibru și profesiile care nu sunt solicitate pe piața  muncii. Acest exercițiu ne-a eficientizat politica de formare a șomerilor, atingând  nivelul de angajare după cursurile organizate de ANOFM la circa 80 %. Barometrele profesiilor le elaborăm și la nivel regional, oglindind situația pe piața muncii la nivel de regiune.Funcția de cercetare pentru ANOFM este una mai nouă și mai complexă, dar se întreprind măsuri concrete în vederea formării capacităților Observatorului. Odată cu implementarea noii structuri, Observatorul va fi o subdiviziune separată, care va avea colaborare cu diferiți actori furnizori de date, care vor fi preluate pentru analize, cercetări. O altă atribuție este evaluarea impactului măsurilor active de ocupare în scopul stabilirii eficienței acestora.Este mai bine reflectată atribuția ce ține de asigurarea implicării partenerilor la implementarea politicii de ocupare, care au un rol foarte mare. Rezultatele pot fi îmbunătățite datorită unei bune cooperări și implicări atât a instituțiilor statului, partenerilor sociali, organizațiilor neguvernamentale, a altor actori.
Referitor la cetățeni, este bine să cunoască că pot să se adreseze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, care pe nou se numește Subdiviziune Teritorială de Ocupare (conform Legii nr. 105 din 14.06.18), instituție a statului care îl poate ajuta gratuit la angajarea în câmpul muncii, oferindu-i oferte corespunzătoare pregătirii și experienței pe care o deține, precum și noi oportunități.
 
O.: Ce realizări a înregistrat ANOFM în 9 luni ale 2018?
R.D.:În 9 luni ale anului 2018, la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au fost înregistrate circa 24 mii de persoane cu statut de șomer (23601) și au fost plasați în câmpul muncii circa 11 mii (11318). În 9 luni au fost înregistrate circa 38 de mii de locuri vacante (37674), înregistrându-se o creștere procentuală de circa 4% (4,20%) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pe parcursul a 9 luni 2018 au fost înmatriculate la cursuri de formare profesională 1526 persoane și au absolvit cursurile de formare profesională 1629 de persoane. Pentru 9 luni 2018 la compartimentul LP s-a planificat antrenarea a 1624 șomeri. Acest indicator a fost realizat la 97%, ceea ce a constituit 1574 persoane, dintre care 404 femei (26%) și 58 persoane cu dizabilități (4%).
 
O.: Este pregătită echipa ANOFM pentru implementarea noii legi cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj?  Ce mesaj aveți  pentru angajații din domeniu, care trec printr-o perioadă mai dificilă?
R.D.:Se depun eforturi majore pentru a asigura implementarea noii legi. S-a lucrat la elaborarea procedurilor pentru implementarea Legii, pe care Ministerul Sănătății, Muncii, Protecției Sociale urmează să le promoveze pentru examinare și aprobare Guvernului. Ministerul a aprobat un plan de măsuri în vederea asigurării reorganizării ANOFM, de asemenea se vor întreprinde măsuri în vederea asigurării implementării serviciilor și măsurilor pe piața muncii.
Vreau să le transmit încrederea într-un proces obiectiv de evaluare și transfer în funcțiile din noul stat de personal, care va fi aprobat în curând. Conducerea Ministerului, a ANOFM întreprind măsuri în vederea motivării personalului, inclusiv instruirea pentru a implementa prevederile noii legi și a procedurilor, care urmează a fi aprobate de Guvern. În ANOFM activează persoane dedicate, cu experiență și acest potențial e necesar și în continuare pentru a reuși.
 
sursa: oficial.md