Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 23 Mai 2019 08:02

Comunicat: Ședința ordinară a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Comunicat: Ședința ordinară a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

La data de 25 ianuarie 2017 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, agenda căruia a cuprins chestiunea privind  aprobarea  Planului anual de acţiuni al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2017.
 
Dna Raisa Dogaru, director al Agenţiei Naţionale pentru ocuparea Forței de Muncă a făcut o prezentare a Planului de acțiuni al Agenției Naționale și a subliniat că acesta a fost elaborat în urma unei analize profunde a activităților desfășurate, a reușitelor și rezervelor existente actualmente.
 
Așadar, la elaborarea Planului de acțiuni s-a luat în considerație următoarele: datele statistice la nivel național și teritorial privind evoluția pe parcursul ultimilor 3 ani a numărului  persoanelor ce au solicitat serviciile agențiilor teritoriale, numărului persoanelor care au absolvit cursuri de formare profesională, numărului persoanelor antrenate la lucrări publice, evoluția numărului locurilor de muncă declarate de angajatori, numărului persoanelor angajate în câmpul muncii și antrenate în măsuri active pe piața muncii numărului beneficiarilor de ajutor de șomaj și de alocație de integrare/reintegrare profesională; situația actuală pe piața muncii; resursele umane (nivelul de cunoștințe și competențe a lor), resurse financiare, resurse de infrastructură, precum factorii externi care influențează ocuparea forței de muncă (indicatorii demografici, indicatorii economici la nivel naţional şi teritorial).
 
 
Principalele obiective ale Planului de acţiuni pentru anul 2017 sunt:
·         creşterea gradului de ocupare şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă;
·         creșterea gradului de ocupare a locurilor de muncă libere  prin sporirea calității serviciilor acordate șomerilor și angajatorilor;
·         sporirea angajării din rândul beneficiarilor de ajutor de șomaj;
·         promovarea integrării pe piaţa muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv reîntorși de peste hotare;
·         creşterea  competenţelor profesionale ale angajaţilor din Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
·         utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate pentru implementarea sarcinilor prevăzute în programele de ocupare a forței de muncă;
·         modernizarea ANOFM și monitorizarea serviciilor prestate clienților.
 
Pentru fiecare obiectiv sunt stabilite acţiuni, indicatori de produs/rezultat, termenele de realizare precum şi riscurile.
Majoritatea acţiunilor planificate vor fi realizate din contul mijloacelor financiare ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în limita mijloacelor financiare aprobate pentru anul 2017.
 
În anul 2017 Agenţia Naţională, în comun cu structurile sale teritoriale, va continua perfecţionarea continuă a serviciilor acordate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, păstrând tendinţa spre modernizare,  fiind o instituție flexibilă, corespunzătoare cerinţelor pieţei forţei de muncă.
Conform indicatorilor preconizaţi de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în anul 2017 vor fi înregistrate nu mai puțin de 45058 locuri vacante de muncă, vor beneficia de măsuri active și pasive conform prevederilor legislației  în vigoare peste 77451 persoane cu statut de șomer, inclusiv înregistrate anul curent 50562 persoane , dintre care cel puțin  17742 șomeri  vor fi  plasați în câmpul muncii.
Vor absolvi cursurile de formare profesională -2939, antrenaţi la lucrări publice -1877 şomeri. Vor beneficia de ajutor de şomaj – 6400 şomeri şi de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională - 2635 șomeri.
 
Preşedintele Consiliului de administraţie, Raisa Scai, viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei a menţionat că pe parcursul anului 2016 Agenţia Naţională a făcut faţă mai multor provocări, iar din informaţiile audiate la ședință este clar că cele preconizate pentru anul viitor s-au făcut în baza unei analize de selectare a acţiunilor după priorităţi: combaterea şomajului, creşterea gradului de ocupare, formarea profesională a şomerilor, activităţi de ţin de îmbunătăţirea cadrului legislativ şi normativ, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, etc.
 
Totodată președintele și membrii Consiliului au subliniat importanța existenței structurii ANOFM în societate, menționînd că o prioritate pentru Agenția Națională, inclusiv structurile sale teritoriale, rămâne a fi asigurarea resurselor umane necesare şi un management eficace bazat pe performanţă şi continuă dezvoltare a serviciilor oferite.
 
Membrii Consiliul de Administrație au venit cu unele sugestii și propuneri și  au aprobat unanim Planul anual de acţiuni al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2017.
 
Planul de acţiuni ANOFM în promovarea politicilor de piaţa forţei de muncă pentru anul 2017