Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 22 March 2019 05:07

Comunicat informativ: 15 ani de la promovarea legislației în domeniul ocupării forței de muncă și protecției sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Legea 102-XV din 13.03.2003)

Comunicat informativ: 15 ani de la promovarea legislației în domeniul ocupării forței de muncă și protecției sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Legea 102-XV din 13.03.2003)

Acum 15 ani, a fost aprobată Legea nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care reglementează implementarea măsurilor prevăzute în strategiile, programele și politicile de ocupare de menținere a unui nivel adecvat al ocupării forței de muncă, adaptării forței de muncă la cerințele pieței muncii, privind protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirea șomajului și combaterea efectelor lui sociale.
 
  Legea nr. 102 din 13.03.2003, pentru prima dată a stabilit 3 tipuri de măsuri de intervenție pe piața muncii: de prevenire, măsuri active de stimulare a ocupării forței de muncă și măsuri pasive de protecție socială.
 
  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în comun cu agențiile teritoriale prestează servicii de mediere a muncii persoanelor care caută loc de muncă și angajatorilor în selectarea forței de muncă potrivite. De la adoptarea noii legislații în domeniul ocupării forței de muncă (anul 2003) au beneficiat de servicii de mediere a muncii 911,5 mii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Tendințele actuale ale pieței muncii au impus dezvoltarea a noi servicii și o colaborare mai strînsă cu angajatorii. Astfel, în acești 15 ani de la promovarea Legii menționate au fost înregistrate peste 600 mii de locuri vacante.
 
  Începînd cu anul 2003, agențiile teritoriale elaborează planuri individuale de angajare a șomerilor, prin care se planifică individual serviciile și măsurile necesare persoanei pentru a fi integrată pe piața muncii. Pînă în prezent au fost elaborate peste 85,6 mii planuri individuale de angajare cu stabilirea responsabilităților șomerului și a Agenției.     
 
  Tîrgul locurilor de muncă întrunește direct cererea și oferta pe piața muncii și are ca scop satisfacerea atît a cererii, cît și a ofertei forței de muncă. În perioada anilor 2003 – 2017 au fost organizate 1030 tîrguri ale locurilor de muncă la care au participat 9355 agenți economici cu 151,6 mii locuri vacante. Anual se reușește angajarea în cîmpul muncii a cca. 20-25 la sută din participanții la tîrgurile locurilor de muncă.
 
  În anul 2013 a fost lansată platforma tîrgurilor on-line ale locurilor de muncă www.e-angajare.md. Pe perioada 2013-2017 au fost desfășurate 14 tîrguri on-line, la care au participat 1314 de agenți economici oferind 21,9 mii de locuri vacante. ANOFM a devenit vizibilă în media socială prin lansarea paginilor oficiale de Facebook, canalului de Youtube.
 
Informarea și consilierea profesională a șomerilor sunt servicii prestate persoanelor care întîmpină dificultăți la integrarea socială și profesională. Serviciile date se realizează prin training-uri și seminare de instruire în tehnici și metode de căutare a unui loc de muncă, de autoevaluare a abilităților personale și selecție a unei profesii/meserii pentru instruire profesională. Anual se desfășoară peste 350 ședințe ale Clubului Muncii cu șomerii care sunt în căutarea unui loc de muncă.
 
Cursurile de formare profesională au devenit din ce în ce mai solicitate datorită schimbărilor rapide pe piața muncii. Pe parcursul a 15 ani au absolvit cursuri cca. 54 mii șomeri. Cele mai solicitate profesii/meserii de către șomerii care au absolvit cursuri au fost: bucătar, coafor, operator la calculatoare, barman, croitor, cusător ș.a.
 
În scopul angajării temporare a șomerilor, inclusiv în zonele rurale, se implementează activitatea de antrenare a șomerilor la lucrări publice. Pe parcursul a 15 ani de la promovarea Legii nr. 102 din 13.03.2003 au fost antrenați la lucrări publice cca. 34 mii șomeri.
 
Odată cu promovarea noii legislații în domeniul ocupării forței de muncă au fost implementate noi activități de stimulare a ocupării forței de muncă necesare pentru integrarea șomerilor pe piața forței de muncă: acordarea creditelor preferențiale agenților economici pentru crearea locurilor noi de muncă și șomerilor pentru organizarea activității de întreprinzător; stimularea mobilității forței de muncă care prevăd acordarea indemnizațiilor unice de instalare sau încadrare; măsuri de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățămînt superior ale căror studii au fost finanțate de la bugetul de stat.
 
Un accent deosebit a avut integrarea pe piața muncii persoanelor din grupurile vulnerabile: persoanele cu dizabilități, persoanele eliberate din locurile de detenție, victimele traficului de ființe umane, romii, tinerii cu vîrsta cuprinsa între 16-24 ani și altele.
 
Măsurile pasive de protecție socială a șomerilor presupun susținerea materială a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă prin acordarea ajutorului de șomaj și alocației de integrare sau reintegrare profesională, fiind reglementate în Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
 
Sistemul de protecție socială a șomerilor a fost supus unor modificări și completări fiind simplificate condițiile obligatorii ce trebuie întrunite pentru a primi dreptul la ajutor de șomaj. Totodată au fost extinse categoriile beneficiarilor de ajutor de șomaj, modificat stagiul de cotizare obligatoriu pentru a beneficia de ajutor de șomaj (de la 6 luni la 9 luni) și aprobat un nou mecanism de determinare a mărimii ajutorului de șomaj, care la moment se stabilește în funcție de salariul mediu al beneficiarului de ajutor de șomaj. S-au întrodus noi măsuri de protecție socială pentru unele categorii de persoane defavorizate pe piața forței de muncă care nu au făcut defalcări la bugetul asigurărilor sociale de stat. Aceste persoane beneficiază de alocație de integrare sau reintegrare profesională.
 
Pe parcursul anilor 2003-2017 au beneficiat de ajutor de șomaj cca. 93 mii de șomeri, iar de alocație de integrare sau reintegrare profesională cca. 36 mii șomeri.
 
Pe parcursul a 15 ani ANOFM a continuat dezvoltarea activităților ce ține de informarea cetățenilor despre piața muncii. Astfel, în a. 2009 a fost lansat Centrul de Informare despre Piața Muncii în cadrul AOFM mun. Chișinău. Printre activitățile organizate de Centrul de Informare se numără și ghidarea populației pentru accesarea și utilizarea canalelor de informare despre piața muncii: portalul www.angajat.md, site-ul www.anofm.md.
 
În a. 2010 în cadrul Centrului de Informare a fost creat ca serviciu Centrul de Apel – Piața Muncii, care furnizează zilnic informații solicitanților despre serviciile prestate de către ANOFM,  măsurile de protecție socială în caz de șomaj, locurile de muncă libere și condițiile de ocupare a acestora etc.
 
În anul 2016, în scopul îmbunătățirii activității ANOFM ce ține de oferirea serviciilor de informare, consiliere și ghidare în carieră, în cadrul proiectului  Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră (REVOCC), implementat de Centrul pentru Educația Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), au fost create trei Centre de Ghidare în Carieră (CGC): în cadrul AOFM Chișinău, Cahul și Soroca. Scopul CGC este de a furniza gratuit servicii de orientare profesională, ghidare și proiectare a carierei și realizarea conexiunii dintre sistemul educațional și piața muncii din perspectiva proiectării carierei. Beneficiarii CGC sunt: elevii claselor a V-a - XII-a; elevii școlilor profesionale; absolvenții instituțiilor de învățământ; persoane în căutarea unui loc de muncă, părinții, diriginții claselor etc. La prestarea serviciilor de ghidare în carieră, CGC utilizează mai multe instrumente care au ca scop evaluarea psihologică de potrivire a beneficiarului adresat CGC cu profilul unui loc de muncă, inclusiv un model de dezvoltare a carierei în antreprenoriat: Platforma CCP, Plaforma CASPER, Testul Ruward, Modelul Lean Canvas.
 
Piața forței de muncă este în continuă schimbare, respectiv aceasta solicită eforturi suplimentare de a implementa măsurile active și pasive, punînd accentul pe integrarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
 
În acești 15 ani ANOFM a pus tot mai mult accentul pe o abordare nouă în activitatea cu șomerii și angajatorii. ANOFM a contribuit esențial la crearea cadrului legislativ și normativ, elaborînd principalele acte legislative și normative, a asigurat implementarea acestora, precum și înaintează propuneri și participă la perfecționarea cadrului legislativ și instituțional. Astfel, ANOFM a participat la elaborarea noului proiect al Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă, care a fost elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și care urmează a fi promovat în curînd pentru aprobare, proiect care prevede noi măsuri active pe piața muncii.
 
Reiterăm că,  dispunînd de un potențial uman bine pregătit și de consecutivitate fermă în promovarea reformelor, ANOFM va confirma și în continuare rolul central pe care îl are instituția ca prestator de servicii calitative pe piața muncii din Republica Moldova, adresate șomerilor și angajatorilor.