Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 04 July 2020 10:00

Organizarea concursului de oferte pentru selectarea institutiei stiintifice cu scopul efectuarii unei cercetari privind situatia tinerilor pe piata muncii.

Către conducătorii instituţiilor de cercetări ştiinţifice


Prin prezenta vă informăm, că Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează un concurs prin cererea ofertelor de preţuri privind selectarea instituţiei ştiinţifice, cu scopul efectuării unei cercetări privind situaţia tinerilor pe piaţa muncii, instituţie autorizată să presteze servicii de efectuare a investigaţiilor, studiilor, sondajelor, inclusiv în domeniul pieţei muncii, publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice nr. 18  din 11. 03. 2008


Luând în consideraţie experienţa şi competenţa Dvs. în domeniu, solicităm participarea la concurs, potrivit condiţiilor de mai jos.


 
 • 1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.


  •  2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.


  • 3. Obiectul achiziţiilor: E fectuarea unui studiu privind Situaţia tinerilor pe piaţa muncii.


  • 4. Scopul achiziţiei : Efectuarea unei cercetări privind situaţia tinerilor pe piaţa muncii, întru depistarea barierelor şi factorilor ce minimalizează posibilităţile de afirmare a tinerilor pe piaţa muncii şi propunerea soluţiilor de  înlăturare a lor.


 
 • 5. Sursa de finanţare: din Fondul de şomaj.


  • 6. Termenul şi durata studiului: Durata efectuării studiului 3 luni, începând cu luna aprilie curent.


  • 7. Documentele prezentate de Participant:


a)  un demers, semnat de către conducătorul instituţiei ştiinţifice, adresat directorului general interimar al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu descrierea posibilităţilor de efectuare a cercetării privind situaţia tinerilor pe piaţa muncii.


b) informaţiile ce ţin de experienţa instituţiei şi capacitatea acesteia  de a efectua  studiu, inclusiv în domeniul pieţei muncii; (broşuri,  rapoarte, studii sociologice, informaţii, etc.);


c) date despre membrii echipei de cercetare, calificarea şi experienţă profesională a lor, care vor fi implicaţi în procesul de efectuare a studiului;


d) contractul şi devizul de cheltuieli semnat şi confirmat prin ştampila Participantului (cu descifrările pe articole a cheltuielilor);


e) prezentarea chestionarelor pentru efectuarea studiului (pentru agenţi economici inclusiv, agenţi economici tineri, pentru persoane fizice şi pentru familiile ce au la întreţinere tineri);


f) Informaţia despre experienţa în efectuarea studiilor în domeniul economic şi social în ultimii trei ani.


  • 8. Condiţiile solicitate:


1. Realizarea studiului privind „Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă”, cu includerea  mun. Chişinău, Bălţi şi 15 centre raionale (zonele: centru, nord şi sud).2.  Eşantionul va cuprinde:


  300 agenţi economici, inclusiv 100 agenţi economici tineri, din ramurile economiei naţionale: agricultură, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, comerţ, hoteluri şi restaurante, industrie, transporturi şi comunicaţii, construcţii şi alte activităţi;


   2000 respondenţi (tineri) în aspect teritorial (municipii, raioane, autorităţi administrativ teritoriale din zona de nord, centru şi sud), pe grupe de vârstă (15-24 ani, 25-29 ani), conform nivelului de studii deţinute, precum  şi pe domeniile de activitate în  economia naţională.


  3. Rezultatele studiului de prezentat în formă de broşuri şi  rapoarte cu propunerea măsurilor ce urmează a fi întreprinse pentru a facilita procesul de integrare a tinerilor pe piaţa muncii, precum şi soluţii de stopare a emigrării forţei de muncă tinere din ţară.


 
 • 9. Modul de prezentare a ofertelor:


a)       ofertele se prezintă în limba de stat;


b)      oferta trebuie să conţină răspunsurile la toate întrebările expuse în solicitare;


c)  participantul este obligat să prezinte Devizul de cheltuieli pentru efectuarea studiului cu anexarea descifrărilor pe articole a cheltuielilor, preţurile indicate de către participant să fie fixe din momentul deschiderii ofertei de preţ pe întreaga perioadă de realizare a contractului.


d)  oferta se prezintă până la data de  25 martie 2008, orele 09.30 pe adresa mun. Chişinău str. V. Alecsandri, 1, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, bir. 619;


e)   Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor;


f)    Evaluarea ofertelor va avea loc la data de  25 martie 2008, ora 10.00;


g)  Ofertele pot fi prezentate prin poştă sau prin intermediul curierului, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor.


 
 • 10. Modul de întocmire a ofertelor:


a)  Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;


b)  Fiecare ofertant prezintă numai o singură ofertă.


 
 • 11. Oferta câştigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor solicitate.


 
 • 12. Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:


Executarea comenzii în termeni rezonabili şi să corespundă tuturor cerinţelor stipulate în caietul de sarcini.


 
 • 13. Condiţiile de contractare:


Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câştigător în termen de 3 zile lucrătoare din data informării despre rezultatele concursului de oferte de preţuri;


Modelul contractului de achiziţie sau condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini.


 
 • 14. Relaţii de contact:


Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
tel. 287-619;  227-793;  721-003
tel/fax. 227-761
E-mail: anofm@anofm.gov.md